Kategori arşivi: Yönergeler

Aile hekimleri teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanlığı, “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge”de yapılan değişiklikle, kronik hastalıkların tarama ve takibindeki başarı oranına göre aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.

1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge”de diyabet, obezite, serviks kanseri, kolorektal kanser, meme kanseri, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı sağlığı değerlendirmesi gibi tarama ve takipler için asgari başarı yüzdesi belirlenmişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” ile asgari başarı oranının altında kalan aile hekimlerinin ücretlerine negatif yansıyacak bir uygulamaya meydan vermeyecek şekilde katsayı düzenlemesi yapıldı.

Yönergeyle, “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısı”nda asgari başarı oranının altındakiler için kriter katsayısı “1” olarak değiştirildi.

Böylece aşı performansına göre yapılan teşvik uygulamalarından sonra aile hekimlerine kronik hasta takibine dayalı olarak teşvik ödemesi yapılacak.

Yönerge de, Covid-19 salgınına karşı tüm sağlık kuruluşları ve sağlık personeliyle başarılı çalışmaların yürütüldüğü, aşı oranlarında toplum bağışıklığını sağlayacak hedeflere ulaşmak için yoğun gayret sarf edildiği vurgulandı.

Özellikle toplumsal yaşamın normale dönmesi ve örgün eğitimin yeniden uygulanabilmesini teminen Covid-19 aşılamasına ilişkin faaliyetlerin yoğunlaştırıldığı belirtilen yazıda, önümüzdeki günlerde bu konudaki faaliyetlerin kesintisiz şekilde artarak devam edeceğine dikkat çekildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

“Sağlık kuruluşlarımızın bu konuda gerekli tedbirleri aldığını ve süreci başarıyla yürüttüğünü biliyoruz. Yoğun aşı programının uygulandığı ve başta aile hekimliklerimiz olmak üzere bu konuda teşvik edici düzenlemelerin hayata geçirildiği bu dönemde toplumsal bağışıklığı sağlamak büyük önem kazanmıştır. Toplum sağlığını korumak adına alınan bu tedbirlerin başarıya ulaşması için kesintisiz hizmet büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarımızın süreçte bilgilendirilmesi ve önümüzdeki kısa süre içinde izin vb. nedenlerle hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde iş planlamalarını yapması büyük önem arz etmektedir ” denildi.

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Türkiye’de evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellilik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları düzenlenmektedir.  Bunların yanı sıra kişilerin hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ile ilaç ve tıbbi malzemenin temini gibi konularda da sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

 Kişilerin belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumunun en önemli hizmetlerinden biri haline gelmiştir.

Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur.

 Bu süre içerisinde e-Rapor Sisteminin hayata geçirilmesi de dikkate alınarak rapor formatları ile usul ve esaslarda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlüğe konulmuştur.
Bu mevzuat ile sağlık raporlarında uyulacak kurallar ve itiraz süreçleri açıklanmış, rapor formatları belirlenmiştir.

Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge yayımlanmıştır.

Ülkemizde akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetlerini düzenlemek ve sağlık tesisleri bünyesinde kurulacak inme birimlerinin fiziki şartlarını, sağlık insan gücü, tıbbi donanım ve hizmet kıstasları ile bu hizmetlere ilişkin hasta sevk ve nakil esaslarını belirlemek, inme birimlerinin tescil edilmesi, denetimi ve gerektiğinde tescilin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  hazırlanan “Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.

 

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Güncel Haber

Uçucu/Denizaltızcı/Dalgıç Sınıfı Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi

Uçucu/Denizaltızcı/Dalgıç Sınıfı Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi

02.04.2019 tarih ve E.516 sayılı Makam Oluru ile güncellenen Uçucu/Denizaltızcı/Dalgıç Sınıfı Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi için Tıklayınız.

Döner Sermaye Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinin muhasebe iş ve işlemlerini yürütecek muhasebe birimlerinin oluşturulması ve muhasebe hizmetlerinin etkin ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığında Döner Sermaye Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge” Bakanlık Makamının 14/03/2019 tarihli ve 427 sayılı Onayı 01/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Yönerge_14032019.pdf

YönergeUstyazi.pdf

 

Sağlık Güncel Haber 

Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 31057445-449-171 06/07/2018
Konu: Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde
Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge

BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek, problemleri kaynağında tespit edip çözüme kavuşturmak ve verimli hizmet sunumunu gerçekleştirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yerinde değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesinde usul ve esasların, gözlem yapacak personelin ve yetkilerinin belirlenmesi amacı ile “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge” hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Murat ALPER

Genel Müdür

Uygun Görüşle Arz Ederim.
…/…/2018

Dr. Şuayip/BİRİNCİ
Müsteşar Yardımcısı

Uygun Görüşle Arz Ederim.
…/…/2018

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar

OLUR
…/…/2018

Dr. Ahmet DEMÎRCAN
Bakan

1-Yönerge Taslağı (5 sayfa)
2-Hastane Yerinde Değerlendirme Soru Listesi
3-Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Soru Listesi
4-Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Soru Listesi
5-ADSM/ADSH Soru Listesi

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin verimliliğinin ve sağlık hizmet sunumlarının yerinde değerlendirilmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 25/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Değerlendirme Listesi: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan sağlık tesislerinin değerlendirilmesinde kullanılacak olan ekte yer alan listeyi,

c) Ekip Başkanı: İl bazında değerlendirme yapan tüm ekiplerin başkanını,

ç) Ekip Sorumlusu: Sağlık tesisini değerlendirecek verimlilik gözlem ekibinin sorumlusunu,

d) Genel Müdürlük: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür: Kamu Hastaneleri Genel Müdürünü,

g) Sağlık Tesisi: Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini veren hastaneler ve bağlı birimlerini, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve merkezlerini,

ğ) Verimlilik Gözlemcisi: Bağlı sağlık tesislerini yerinde izleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen kişiyi,

ı) Verimlilik Gözlem Ekibi: En az iki verimlilik gözlemcisinden oluşan ekibi,

i) Yıllık Değerlendirme Planı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve sağlık tesislerinin değerlendirilecekleri tarihleri gösteren planı, ifade eder,

İKİNCİ BÖLÜM
Verimlilik Gözlem Ekiplerinin Oluşturulması

MADDE 5 – (1) Verimlilik gözlem ekipleri Bakanlık merkez teşkilatı ve Bakanlık taşra teşkilatında yer alan il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesislerinde görev yapan personelden seçilir.

(2)  Verimlilik gözlemci adayları, Genel Müdürlüğün hazırladığı gözlemci eğitimlerine katılır, eğitimde başarılı olmaları halinde Bakanlık onayı ile Verimlilik Gözlemcisi olarak görevlendirilir.

(3) Verimlilik Gözlem Ekibi en az iki kişiden oluşur. Değerlendirilecek sağlık tesisinin büyüklüğüne göre Genel Müdürlük, ekibin sayısını belirler.

(4) Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen her ekibe bir sorumlu atanır, ekip sorumlularından biri ekip başkanı olarak belirlenir. Ekip başkanı, görevlendirilen ekipleri koordine eder ve yönlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verimlilik Gözlem Ekibinin Görevlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Verimlilik gözlemcisi, gözlem ve değerlendirmelerini Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve Sağlık Bakanı adına yapar.

MADDE 7 -(1) Sağlık tesislerinde sunulan hizmetin gözlenmesi ve yerinde değerlendirilmesi yılda en az bir kez yapılır. Genel Müdürlüğün gerek duyduğu hallerde mükerrer değerlendirme yapılabilir.

(2) Genel Müdürlükçe tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde yıllık değerlendirme planı yapılır ve gerekli görülen hallerde Genel Müdürün onayı ile yıllık planda değişiklikler yapılır.

(3) Verimlilik gözlem ekibinin ulaşım ve konaklama hizmetleri Genel Müdürlük tarafından görevlendirme zamanı öncesinde planlanır.

(4) Görev onayı alınan verimlilik gözlemcisinin, belgelenmiş bir mücbir sebep (Ölüm, hastalık ve mevzuatta belirtilen afet durumları vb.) dışında görev yaptığı kurumu veya kendisi tarafından görevi ertelenemez ve aksatılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirilmesi

MADDE 8 -(1) Verimlilik gözlem ekibi; görev emirlerindeki sağlık tesislerini Genel Müdürlük tarafından oluşturulan ve ekte belirtilen “Yerinde Değerlendirme Soru Listeleri” kapsamında değerlendirir.

(2) Verimlilik gözlem ekibi, değerlendirmek üzere gittiği sağlık tesisinde başhekim ve/veya başhekimin uygun gördüğü personelin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapar.

(3) Sağlık tesisi yönetimi gözlem ekibine göreve ilişkin her konuda yardımcı olur. Gözlemci, hasta ve yakınlarının hak ve mahremiyetini gözeterek görmek istediği her türlü kayıt, evrak, düzenleme ve uygulamayı işleyişi aksatmadan değerlendirme hakkına sahiptir.

(5) Değerlendirmeler esnasında, değerlendirilecek birimin sorumlusu ve yetkili personeli verimlilik gözlem ekibine eşlik eder. Değerlendirilen alanlara yönelik elde edilen bulgular gözlemciler tarafından kayıt edilir.

(6) Verimlilik gözlem ekibi, değerlendirme sırasında kayıtları ve uygulamaları yalnızca değerlendirir, müdahale etmez. Sağlık tesislerinin gözlemi sırasında edinilen her türlü bilgi, kayıt, doküman vb. gizlilik esasları çerçevesinde olup Genel Müdürlüğün izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(7) Verimlilik gözlemcileri, değerlendirme sonuçlarını sağlık tesisinden ayrılmadan takip modülüne kaydeder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve Muafiyetlerin Değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Takip modülüne kayıt edilen değerlendirme raporları, ilgili birimlerce kontrol edilerek Genel Müdürlükçe 15 (on beş) gün içinde onaylanır. Rapor onayını takiben değerlendirme sonuçları İl Sağlık Müdürlüklerine takip modülü üzerinden bildirilir.

(2) İl Sağlık Müdürlükleri değerlendirme sonuçlarının iletilmesini takiben 15 (on beş) gün içerisinde sonuçlara itiraz edebilir. İtirazlar EK-2 formu doldurularak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

(3) İtirazlar Genel Müdürlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçları İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilir.

MADDE 10 – (1) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesisleri ile taşınan, yeni açılan sağlık tesislerinin yerinde değerlendirme kararı Genel Müdürlük tarafından verilir.

MADDE 11 – İş bu yönergenin ekinde bulunan yerinde değerlendirme soru listelerinde ve itiraz formunda ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürün onayı ile gerekli değişiklikler yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 12 – (1) 26/12/2014 tarihli ve 376 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge Bakan onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

EK-1   Yerinde Değerlendirme Soru Listeleri

EK-2   Yerinde Değerlendirme İtiraz Başvuru Formu

 

 

Yerinde Değerlendirme İtiraz Başvuru Formu
İl Adı:……. Değerlendirme Tarihi

……/……./……..

Sağlık Tesisi Adı:
Soru
Sıra
No
SoruKodu İtiraz Edilen
Soru
GözlemciCevap Gözlemci
Açıklama
Sağlık Tesisi İtiraz Gerekçesi

 

                …. /……. /……….                                  …. /……. /……….

 

Başhekim                                        İl Sağlık Müdürü
Adı, Soyadı, imzası                                   Adı, Soyadı, imzası